sobota, 30 stycznia 2010

Respuesta, TaiwanES: Esta tarjeta recibí como una respuesta de mi tarjeta oficial. En esta tarjeta vemos el tren municipal recorriendo las callejas estrechas. En primer cello hay tres ninos en las hojas, acerca de ellos flota el caballito del diablo. En segundo cello podemos ver el maestro y su alumna.

PL: Te kartkę otrzymałam jako odpowiedź na mojego oficjala. Widzimy na niej miejski pociąg przemierzający wąskie uliczki. Na pierwszym znaczku znajduje się trójka dzieci, a wokół nich fruwa ważka. Na drugim możemy zobaczyć nauczyciela i jego uczennicę.

Private swap, AndaluciaES: Eso es mi primera del intercambio particular (private swap), de Andalucia, España. Andalucia es una comunidad autónoma al sur de país, su capital es  Sevilla. El nombre de este region procede de la palabra arabica Al-Andalus, que significa el tribu de los Vándalos. En Andalucia esta notable influencia arabica muy fuerta tanto en la arquitectura, como en la onomastica o la ciencia. En el cello vemos la hortensia, una planta decorativa, que crece en Asia, Norteamerica y Suramerica.

PL: To moja pierwsza kartka z prywatnej wymiany, z Andaluzji w Hiszpanii. Andaluzja to autonomiczna wspólnota na południu kraju, jej stolicą jest Sewilla. Nazwa tej krainy pochodzi od arabskiego słowa Al-Andalus, oznaczającego plemię Wandalów. W Andaluzji zauważalne są silne wpływy kultury arabskiej, zarówno w architekturze, jak i nazewnictwie czy nauce. Na znaczku widzimy hortensję, kwiat ozdobny, który rośnie w Azji, Ameryce Północnej i Południowej.

piątek, 29 stycznia 2010

DE-379733ES: Esta tarjeta postal viene de Stuttgart, Alemania. Stuttgart es la ciudad muy importante para la industria, allí se encuentran empresas de Alcatel-Lucent, Bosch, Daimler AG, Hewlett-Packard, IBM. En ese ciudad hay muchas universidades y instituciones científicas. En la cella vemos Universidad de Leipzig, una de las universidades más viejas en Europa, que fue fundada en 1409. Friedrich Nietzsche fue uno de los más famoso estudiantes de esta universidad.

PL: Ta pocztówka pochodzi ze Stuttgartu w Niemczech. Stuttgart jest bardzo ważnym miastem dla przemysłu, znajdują się tam przedsiębiorstwa Alcatel-Lucent, Bosch, Daimler AG, Hewlett-Packard, IBM. W tym mieście jest również dużo uniwersytetów i instytucji naukowych. Na znaczku widzimy Uniwersytet w Lipsku, jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, który został ufundowany w 1409 roku. Fryderyk Nietzshe był jednym z najsławniejszych studentów tego uniwersytetu.
 

PT-89433
ES: Eso es la tarjeta postal de Milfontes, Portugal. Milfontes es un pequeño pueblo de pescadores en sur-oeste de Portugal. Allí hay muchas playas, un parque de safari y un Fuerte de San Clemente, el que podemos admirar en esta tarjeta. En el cello vemos tres planetas, creo que eso es  el Marte, pero no estoy segura.

PL: To kartka pocztowa z Milfontes w Portugalii. Milfontes jest niewielka wioską rybacką na południowym wschodzie Portugalii. Jest tam wiele plaż, park safari i Fort Świętego Klemensa, który możemy podziwiać na pocztowce. Na znaczku widzimy trzy planety, sądzę, że to Mars, ale nie jestem pewna.

FI-594497


ES: Esa tarjeta viene de Finlandia. En ella podemos ver Mumin, Pequeña Me y Mimbla, su hermana mayor. Mumin es el hijo de Papá Mumin y Mamá Mumin, el tiene amistad con Manrico, Esnif y Esnorquita.  Pequeña Me es una chica muy maliciosa y activa y, como dice su nombre, no partenece a las personas altas. El cello de esta tarjeta es el mismo que lo de la tarjeta de Vaasa.

PL: Ta pocztówka pochodzi z Finlandii. Widzimy na niej Muminka, Mała Mi i jej starszą siostrę, Mimblę. Muminek to syn Taty Muminka i Mamy Muminka, przyjaźni się z Włóczykijem, Ryjkiem i Migotką. Mała Mi jest dziewczynką bardzo złośliwą i ruchliwą i, jak mówi jej imię, nie należy do wysokich osób.  Znaczek tej kartki jest taki sam, jak ten z kartki z Vaasa.

FI-587416ES: Esta tarjeta viene de Vaasa en Finlandia. Vaasa es puerto de mar, en el oeste de país. Es la ciudad bilingue, la gente habla el fines y el sueco. En la cella hay Esnorquita recogiendo flores. Esnorquita es una de los personajes de serie libros sobre Mumins. Es la novia de Mumin y hermana de Esnorque. A ella le gustan flores y lentejuelas, tiene una flequilla y una pulsera en su pie.

PL: Ta kartka pochodzi z Vaasa w Finlandii. Vaasa to portowe miasto na zachodzie kraju. Jest to miasto dwujęzyczne, ludzie mówią tam po fińsku i szwedzku. Na znaczku znajduje się Migotka zbierająca kwiaty. Migotka to jedna z postaci z serii książek o Muminkach, Jest narzeczoną Muminka i siostra Migotka. Lubi kwiaty i błyskotki, ma grzywkę i nosi bransoletkę na nodze.

czwartek, 28 stycznia 2010

US-443976ES: Esta tarjeta postal llegó de Spokane en los Estados Unidos. Es la segunda más grande cuiudad del estado Washington. En la tarjeta vemos Monroe Street Bridge. En Spokane por primera vez celebraron el Día de los Padres en 1910. La pintura presentada en el cello es Sabiduria de Lee Lawrie, esa obra se encuentra en el Centro de Rockeffeler , en Nueva York.


PL: Ta pocztówka przyleciała ze Spokane ze Stanów Zjednoczonych. Jest to drugie największe miasto w stanie Waszyngton, Na pocztówce widzimy Monroe Street Bridge. W Spokane po raz pierwszy obchodzono Dzień Ojca w 1910 roku. Obraz przedstawiony na znaczku to Mądrość autorstwa Lee Lawrie, dzieło te znajduje sie w Centrum Rockefellera w Nowym Jorku.